Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest środa,
24 lipca 2019 r. 205 dzień rokuKonto

Rada Rodziców

Gimnazjum nr 10
ul. Harcerska 8/10
91-710 Łódź

informuje wszystkich,
którzy chcą wspomóc naszą placówkę finansowo,
że istnieje możliwość wpłaty na konto:

58-1240-3060-1111-
0000-3452-8336


Rekrutacja

REKRUTACJAREKRUTACJA I

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 10 im. RAJMUNDA HIACYNTA REMBIELIŃSKIEGOW ŁODZI

 

I.   Do Publicznego Gimnazjum nr 10 im. Rajmunda Hiacynta Rembielińskiego przyjmowani są kandydaci:

·      zamieszkali w obwodzie szkoły z urzędu na skutek złożenia przez rodziców/opiekunów prawnych stosownego zgłoszenia

·      zamieszkali poza obwodem szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego opartego na przyjętych przez szkołę kryteriach na wniosek rodziców/opiekunów prawnych

II.  Niezależnie od kryteriów przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych przez władze oświatowe.

III.  Kryteria naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły stanowią:

 1. oceny z:

·       języka polskiego

·       języka obcego

·       matematyki

·       przyrody

·       historii

na zakończenie pierwszego semestru klasy szóstej potwierdzone w szkole podstawowej oraz ze świadectwa końcowego z klasy piątej. Za każdą ocenę kandydat otrzymuje odpowiednią ilość punktów:

·       celujący – 8

·       bardzo dobry – 6

·       dobry – 4

·       dostateczny – 2

·       dopuszczający – 0

2.  ocena zachowania na zakończenie pierwszego semestru klasy szóstej potwierdzona w szkole podstawowej  oraz ze świadectwa końcowego z klasy  piątej. Za oceny ze sprawowania kandydat otrzymuje odpowiednią ilość punktów:

·       wzorowe – 8

·       bardzo dobre – 6

·       dobre – 4

·       poprawne - 2

·       nieodpowiednie – 0

·       naganne -0

3.  osiągnięcia i sukcesy ucznia w konkursach (w klasach IV-VI) o zasięgu przynajmniej wojewódzkim (matematycznych, przyrodniczych, historycznych, artystycznych, sportowych, z języka polskiego i języków obcych). Za tytuły uzyskane w konkursach kandydat może otrzymać maksymalnie 20 punktów przyznawanych według następujących zasad: 

- w konkursach międzynarodowych (np. Lwiątko) lub ogólnopolskich:

·       laureat lub I – III miejsce – 10

·       wyróżniony, finalista lub IV – VI miejsce – 8

·       bardzo dobry wynik lub VII – X miejsce – 6

- wojewódzkich lub powiatowych:

·       laureat lub I - III miejsce – 8

·       wyróżniony, finalista lub IV – VI miejsce – 6

·       bardzo dobry wynik lub VII – X miejsce – 4

- dzielnicowych lub międzyszkolnych:

·       laureat lub I – III miejsce – 6

·       wyróżniony, finalista lub IV – VI miejsce – 4

·       bardzo dobry wynik lub VII – X miejsce – 2

4.   certyfikaty językowe (m. in. TELC, Cambridge) – 4

IV.  O przyjęciu decyduje liczba uzyskanych przez kandydata punktów.  Kandydat może uzyskać maksymalnie 120 punktów. Przyjęci będą kandydaci z najwyższą liczbą punktów.

V.  W wypadku kandydatów o takiej samej liczbie punktów będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

·       wielodzietność rodziny kandydata;

·       niepełnosprawność kandydata lub jego rodziców/opiekunów prawnych

·       niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

·       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

·       objęcie kandydata pieczą zastępczą.

·       uczęszczanie rodzeństwa kandydata do naszej szkoły

·       ukończenie przez kandydata szkoły podstawowej znajdującej się w obwodzie szkoły.

VI.  W sytuacji dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami, po zakończeniu procesu rekrutacyjnego przeprowadza się postępowanie uzupełniające, którego zakończenie  następuje 31.08.2014 roku.

VII.  W procesie rekrutacji rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

1        Podczas wstępnej kwalifikacji:

a)      zgłoszenie -  w przypadku kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły

b)      wniosek wraz z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów przyjęcia do wybranego gimnazjum -  w przypadku kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły

c)      kopię świadectwa ukończenia klasy V

d)     oceny z I okresu klasy VI potwierdzone przez wychowawcę
w szkole podstawowej

e)      dyplomy i certyfikaty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia ucznia

2        Po przyjęciu kandydata do szkoły:

a)      skrócony odpis aktu urodzenia

b)      świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

c)      zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej

d)     kartę zdrowia

e)      dwa zdjęcia legitymacyjne

VIII.  Tryb odwoławczy od decyzji komisji rekrutacyjnej.

1.    Rodzice/prawni opiekunowie dziecka, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2.    W terminie 5 dni komisja rekrutacyjna musi przedstawić uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata (podać najniższą ilość punktów uprawniającą do przyjęcia oraz ilość punktów uzyskanych przez kandydata).

3.    W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia  komisji do dyrektora szkoły.

4.    Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dnia otrzymania odwołania.

5.    Rodzice mogą wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora.

 

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2014/2015

 

03.03.2014 – 31.03.2014 – przyjmowanie przez szkołę zgłoszeń i wniosków składanych przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów

28.04.2014 – wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych                                 i niezakwalifikowanych

03.07.2014 – dostarczenie do szkoły wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych

04.07.2014 – wywieszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych

31.08.2014 – zakończenie przeprowadzenia postępowania uzupełniającego


Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO KLASY PIERWSZEJ

(KANDYDACI NIE ZAMIESZKUJĄCY W OBWODZIE SZKOŁY)
ZGŁOSZENIE UCZNIA DO KLASY PIERWSZEJ

(KANDYDACI ZAMIESZKUJĄCY W OBWODZIE SZKOŁY)
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓWDANE DODATKOWE DO ZGŁOSZENIA

Do szkoły należy dostarczyć zestawienie ocen śródrocznych oraz wykaz szczególnych osiągnięć ucznia. Jeżeli nie ma możliwości uzyskania wydruku
z dziennika elektronicznego, należy pobrać tu i dostarczyć do naszej szkoły wypełniony druk: DANE O UCZNIU
Copyright Š 2006 by www.gim10.szkoly.lodz.pl         Jesteś       osobą odwiedzającą naszą stronę